Fri fragt ved køb over 498 kr.

Fragt fra 39 kr.

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER HOS MEMSA

1.  Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende i forholdet mellem Memsa ApS (herefter ”sælger”), Tylstrupvej 12, 9382 Tylstrup, CVR-nr. 43681605 og dennes kunder/køber.

Kontakt vedr. ordre fortages på TLF: 61333009 eller via mail: kundeservice@memsa.dk

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle køb foretaget hos sælger og udgør sammen med sælgers tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om sælgers salg og levering af produkter.

Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres løbende og uden varsel. En ændring der skal have virkning i forhold til en allerede indgået aftale, kræver dog udarbejdelse af skriftligt tillæg til den oprindelige aftale.

Køber erklærer ved bestilling af en ordre at have læst og accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage beregnet fra den dag tilbuddet/e-mailen er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er først bindende, når den er godkendt af sælger med en ordrebekræftelse via mail. Ordrebekræftelse sendes til køber inden for 24 timer efter ordrens placering.

En ordre kan blive annulleret af Memsa ApS uden at det kræver nærmere begrundelse. Orientering om en ordres annullation vil blive sendt via mail til køber inden for 72 timer efter ordrens placering.

Hvis sælgers ordrebekræftelse ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget i øvrigt, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til sælger skriftligt senest samme arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

3. Priser og leveringssted

Alle priser er angivet i DKK og uden moms.

Priser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse. 

Leveringstedet er som udgangspunkt på kundens oplyste adresse. Leveringen foregår via eksternt fragtselskab som vælges af sælger. Køber bærer alle omkostninger i forbindelse med at fragte produkterne til leveringsstedet. Sælger bærer kun risikoen for produkterne indtil det tidspunkt, hvor pakken overleveres til uafhængig fragtmand. Det er således blandt andet sælger uvedkommende, hvis køber ikke modtager pakken efter den er overgivet til uafhængig fragtmand, ligesom en eventuel hændelig undergang er sælger uvedkommende. Hertil kommer at køber også afholder omkostninger i forbindelse med eventuel eksport. Vil kunden have forsendelsen placeret et specifikt sted benytter sælger ”deposit service” eller tilsvarende ydelse hvor forsendelsen stilles på kundens adresse. I dette tilfælde bærer sælger også kun risikoen for produkterne indtil det tidspunkt, hvor pakken overleveres til uafhængig fragtmand. 

Alle erhvervsordre sendes som business parcel, dette betyder at leveringen fortages hverdage mellem 07 – 17. Det er kundens eget ansvar at modtage forsendelsen medmindre ”deposit service” e.l. er benyttet. Kan fragtfirmaet ikke levere pakken gentagende gange (3) vil pakken blive leveret i en pakkeshop tæt på kunden. Her er det kundens eget ansvar at hente pakken i pakkeshoppen. 

Produkterne bliver afsendt senest 3 hverdage efter, at ordren er bekræftet af sælger. 

Det er muligt at bestille levering til en pakkeshop. 

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt. 

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve aftalen, medmindre forsinkelsen varer længere end 30 dage. Hvis der er aftalt løbende levering, er køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance. 

Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra sælgers side forudsat, at køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen. 

4. Fragt, forsikringer mm

De i tilbuddet anførte priser er eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at sælger kan justere priserne.

Køber opfodres til at købe forsikring for produkterne fra tidspunktet, hvor risikoen er overgået til køber.  

5. Betaling

Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt. 

Ved overskridelse af betalingsfristen ovenfor, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 6,95 % pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige betalingsdag at regne. 

Fakturaen vil blive afsendt, når produktet pakkes på sælgers lager. Hvis der er aftalt løbende levering, vil købesummen blive faktureret, når det første produkt har forladt sælgers lager. 

6. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, når den samlede købspris overstiger 2.000,00 kr., uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt. 

Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

7. Annullering og ændring af ordrer

Efter sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til køber, har køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren. 

Vælger køber alligevel at annullere ordren efter aftale med sælger, er køber forpligtet til at erstatte sælgers mistede fortjeneste i form af 25 % af værdien for de retuneret varer. 

Køberen har mulighed for at ombytte produktet for et andet, medmindre der er tale om et specialprodukt. Kunde/Forbrugeren skal dog betale forsendelsesomkostningerne forbundet hermed.

Særligt for forbrugerkøb gælder, at:

Køberen har en 14 dages fortrydelsesret fra modtagelse af varen. Køberen kan derfor inden for 14 dages fristen give meddelelse til sælger om købers fortrydelse af købet. Køber skal i den forbindelse betale for varens transport tilbage til sælger, og køber er ansvarlig for varen indtil den er modtaget af sælger igen. Køber får herefter købesummen tilbagebetalt senest 14 dage efter, at sælger er orienteret om, at køber fortrød. Er varen forringet i værdi ved tilbageleveringen til netbutikken, og skyldes det, at køber har brugt den mere, end det kan og må forventes i en fysisk butik, skal køber betale for værdiforringelsen.

8. Undersøgelsespligt og reklamation

Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre, at de er uden mangler. 

Hvis køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal køber straks give sælger besked om manglerne. 

Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal køber reklamere straks efter, at køber burde have opdaget manglen og senest 3 måned efter levering har fundet sted. 

Undlader køber at underrette sælger straks efter, at køber er blevet opmærksom på en mangel, kan køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor sælger.

Særligt for forbrugerkøb gælder, at:

Købelovens almindelige regler finder anvendelse, hvilket vil sige, at køber ingen forpligtelse har til at undersøge varen. Køberen har desuden altid en reklamationsfrist på 2 år, idet det dog bemærkes, at der skal reklameres indenfor rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen.

Ved forbrugerkøb anvendes kortbetaling eller mobilpay og ordreværdien hæves ved afsendelse af varene.

9. Mangler

Sælger kan foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen. 

Der foreligger ikke en mangel i tilfælde, hvor fejl ved produktet skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. 

Køber betaler alle omkostninger ved montering og afmontering i forbindelse med sælgers afhjælpning eller omlevering af manglen. 

Reklamation over mangler skal fremsættes skriftlig og straks efter, at manglen er konstateret. 

10. Ansvarsbegrænsninger

Sælgers erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige den af køber erlagte købesummen for produktet/produkterne.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs.

Memsa ApS sælger forskellige mærker/brands, og sælger kan ikke blive holdt ansvarlig for kvaliteten af produkter, der er produceret af andre mærker/brands.

11. Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager sælger sig intet produktansvar.

12. Force majeure

Sælgeren påtager sig ikke noget ansvar for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, herunder eksempelvis krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, brand, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører og mangel på arbejdskraft.

Køber har ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 2 mdr.

13. Varemærker og ophavsrettigheder

Alle varer, der er tilgængelige på webshoppen og vises på websiden, er beskyttet af lov om ophavsret og designbeskyttet. Designet og ophavsretten tilhører sælger eller sælgers leverandører.

De samme regel gælder for websiden og udformningen heraf, samt billederne af de tilbudte varer.

14. Lovvalg

For så vidt angår tvister mellem sælger og købere er det aftalt, at dansk ret skal lægges til grund for tvisterne.

15. Værneting

Uoverensstemmelser mellem sælger og køber, som ikke kan forliges ad forhandlingens vej, skal afgøres ved de almindelige domstole, idet værneting for tvister mellem sælger og køber er byretten i Aalborg.

16. Administrative nævn

Særligt for forbrugerkøb gælder, at:

 

Køber har mulighed for at klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb på områder, der ikke er dækket af godkendte ankenævn.

 

Der kan klages via klageportalen på følgende link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/maeglingsteamet-for-forbrugerklager-og-forbrugerklagenaevnet/kontakt-os/

Gratis fragt

På alle ordre over 498 kr.

Nem retur

Kontakt vores kundeservice

100% Sikker betaling

VISA / MasterCard / Mobilpay / Faktura / EAN